Компетентност

Съществуването на нотариалните производства е обусловено от социалната и икономическа потребност за гарантиране на сигурността на гражданския оборот и частните правоотношения. Първият закон, уреждащ нотариалната дейност, дефинира същата като „Извършване и засвидетелстване на всякакви актове за продажба, за наемане, за залагане, за дарение и пр.“ Въпреки че в съвременното право, Нотариусите са изведени от съдебната система, те осъществяват държавно-властнически функции и извършват охранителни производства, регламентирани в закон.

Със своята дейност, Нотариусът охранява Вашите интереси. Затова е изключително важно да имате 100% доверие във Вашия Нотариус.

 

Нотариалните производства се изразяват най-общо в осъществяването на законовоустановената процедура по засвидетелстване в писмена форма на правнозначими факти и обстоятелства, чрез нотариални удостоверявания – изчерпателно изброени в закона.

Нотариалните производства, императивно уредени в закона, са:

  • Правни сделки с нотариални актове;
  • Удостоверяване на правото на собственост върху недвижим имот;
  • Удостоверяване на датата, съдържанието или подписите на частни документи;
  • Удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа;
  • Нотариални покани, протести, удостоверявания за явяване или неявяване на лица пред Нотариуса за извършване на действия пред него;
  • Приемане и връщане на предадени за съхранение книжа;
  • Извършване на други нотариални действия, предвидени в закон.

Район на действие

Нотариусът има териториална компетентност в района на Районния съд, за който е придобил правоспособност; в този район се намира и кантората му. Само в този район, той притежава правомощие да извършва нотариални действия. Нотариусите с район на дейност Районен съд Шумен имат право да извършват нотариални действия за и в следните населени места:

Община Шумен

Град Шумен

Село Белокопитово

Село Благово

Село Васил Друмев

Село Вехтово

Село Велино

Село Ветрище

Село Дибич

Село Друмево

Село Градище

Село Илия Блъсково

Село Ивански

Село Кладенец

Село Коньовец

Село Костена река

Село Лозево

Село Мадара

Село Мараш

Село Новосел

Село Овчарово

Село Панайот Волово

Село Радко Димитриево

Село Салманово

Село Средня

Село Струино

Село Царев брод

Село Черенча

Община Хитрино

Село Байково

Село Близнаци

Село Висока поляна

Село Върбак

Село Длъжко

Село Добри Войниково

Село Единаковци

Село Живково

Село Звегор

Село Иглика

Село Калино

Село Каменяк

Село Развигорово

Село Сливак

Село Становец

Село Студеница

Село Тервел

Село Тимарево

Село Трем

Село Хитрино

Село Черна

Община Венец

Село Борци

Село Боян

Село Буйновица

Село Венец

Село Габрица

Село Денница

Село Дренци

Село Изгрев

Село Капитан Петко

Село Осеновец

Село Страхилица

Село Черноглавци

Село Ясенково