Документи

Тук ще посочим минимално изискуеми документи за извършване на различни нотариални удостоверявания. Всеки конкретен случай има своите особености и е възможно стандартно изброяваните документи да не са достатъчни за извършване на действието, което Вие желаете. Не се колебайте да дойдете в кантората за консултация или да се обадите по телефона.

За извършване на разпоредителна сделка с недвижим имот, минимално изискуемите документи са документ за собственост, скица или схема на имота, удостоверение за данъчна оценка на имота.

За учредяване на право на ползване върху недвижим имот – документът за собственост на имота, скица или схема на имота, удостоверение за данъчна оценка на правото на ползване върху имота.

За учредяване на право на строеж, надстрояване и/или пристрояване върху недвижим имот – документът за собственост на имота, скица или схема на имота, удостоверение за данъчна оценка на правото на строеж, надстрояване и/или пристрояване, виза за проучване и проектиране.

За учредяване на договорна или вписване на законна ипотека - документът за собственост на имота, скица или схема на имота, удостоверение за данъчна оценка на имота; договор за кредит за договорната ипотека, както и за законната ипотека – в случай че тя обезпечава вземане по договор за кредит, а не се вписва в полза на отчуждителя за неплатена продажна цена.

За учредяване на сервитути по Закона за устройство на територията - документите за собственост на господстващия и на служещия имот, скици на двата имота.

За сключване на договор за наем, подлежащ на вписване или на договор за аренда – документът за собственост на имота и скица или схема на същия.

При продажба на търговско предприятие по чл. 15 от ТЗ, се представят всички необходими документи за извършване на разпореждане с недвижим имот, в случай че такъв има включен в търговското предприятие; както и балансовата стойност на дълготрайните активи на предприятието за изтеклото тримесечие.

При прехвърляне на дружествени дялове, нотариусът се снабдява с необходимата информация служебно от Търговския регистър и Ви предоставя изискуемите по закон декларации.

При извършване на отказ от право на ползване, от право на собственост или от право на строеж, е необходимо копие от документа, с който е учредено съответното право, както и актуална скица или схема на имота.

За извършване на разпоредителна сделка с МПС – големият талон на автомобила и бордеро за платен местен данък за автомобила за периода, за който данъкът е станал изискуем и удостоверение за застрахователна стойност, издадено от застраховател, лицензиран като такъв по Кодекса на застраховането.

За извършване на разпоредителна сделка с моторна лодка – Позволително за плаване, издадено от Морска администрация към Министерство на транспорта.

За пълномощно за разпореждане с недвижим имоти или с МПС – документа за собственост на имота или МПС, предмет на пълномощното.

За удостоверяване на брачен договор, който има за предмет разпореждане с недвижим имот, следва да се представят всички документи, които са необходими за разпореждане с недвижим имот; а ако този договор се сключва, след като вече е сключен бракът – и удостоверението за сключен граждански брак.

При удостоверяване на подпис на съгласие за пътуване на дете в чужбина – удостоверението за раждане на детето.

При обявяване на завещание – оригинал на собственоръчно завещание и акт за смърт на завещателя; в случай, че завещанието касае недвижими имоти – документ за собственост, скица или схема, удостоверение за данъчна оценка на имота.

За извършване на нотариално завещание се изискват всички документи, както при сделка за разпореждане с недвижим имот.

В случай на необходимост – удостоверение за наследници, декларация от съпруга-несобственик за разпореждане с недвижим имоти – жилище, декларация по чл. 33 от ЗС при продажба на идеална част от недвижим имот; нотариално заверено или обикновено писмено решение на Общото събрание на ООД или на едноличния собственик на ЕООД за разпореждане.

Необходимите декларации по образец Ви се предоставят на място.

По Ваше желание, с кадастрална скица или кадастрална схема на недвижим имот, може да Ви снабди нотариусът.

Документите могат да бъдат изготвени в нотариалната кантора, в зависимост от нотариалното производство.

 

Винаги носете личната си карта и доброто си настроение!

 

Нотариални такси

Нотариалните такси са законово установени с подзаконов нормативен акт, и не се определят от всеки нотариус по отделно. Размерът на нотариалните такси за всяко едно нотариално производство е конкретно определен в Тарифа за нотариалните такси към Закона за Нотариусите и нотариалната дейност, която всеки нотариус е длъжен по закон да спазва.